JavaScript is not enabled in your browser.

Arbeidsdeskundig advies

Arbeidsdeskundig advies

Arbeidsdeskundigheid is nodig wanneer een medewerker te maken krijgt met ziekte, ongeval of arbeidshandicap. Vaak is extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. Onze arbeidsdeskundige onderzoekt het resterende werkvermogen van de medewerker.

De arbeidsdeskundige van Building Human Talent is een specialist binnen de driehoek mens, werk en inkomen, kent het functioneren van medewerkers in hun beroep en heeft zicht op beperkingen en stagnatiefenomenen. Tegelijkertijd weet de arbeidsdeskundige welke eisen taken en functies aan medewerkers stellen en wat de gevolgen zijn voor salaris of uitkering als de verdiencapaciteit (tijdelijk) minder is. Hierdoor kan op individueel niveau de disbalans tussen mens, werk en inkomen worden beoordeeld, hersteld en bovenal voorkomen.

Arbeidsdeskundigheid is nodig wanneer een medewerker te maken krijgt met ziekte, ongeval of arbeidshandicap. Vaak is extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. Onze arbeidsdeskundige onderzoekt het resterende werkvermogen van de medewerker. Indien nodig wordt geadviseerd hoe het werk aangepast kan worden aan het werkvermogen om schade(claims) te voorkomen of te beperken.

Bij ziekteverzuim wordt onderzocht welke stappen werkgever en medewerker kunnen zetten om werk te behouden of terugkeer mogelijk te maken. De volgende vragen worden beantwoord:
Kan de medewerker re-integreren in het eigen werk of moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
Welke andere werkzaamheden kan de medewerker verrichten binnen of buiten de eigen organisatie?
Is er risico op een WIA-claim?

De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel een WIA-claim te voorkomen. Werkgever en medewerker hebben beide verplichtingen. Onze arbeidsdeskundige geeft antwoord op onder meer de volgende vragen:
  • Waaraan moet een re-integratieverslag (RIV) voldoen?
  • Wat wordt verwacht van werkgever en medewerker en wat kunnen zij doen bij een meningsverschil?

Re-integratie is een complex proces waarbij rekening moet worden gehouden complexe wet- en regelgeving. Onze arbeidsdeskundige betrekt ook fysieke en mentale componenten in het re-integratieproces. Uitgevallen medewerkers worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Er wordt onderzocht of de werkgever in aanmerking komt voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen in het kader van de re-integratie en wordt geadviseerd welke regelingen van kracht zijn indien de medewerker opnieuw verzuimt.