JavaScript is not enabled in your browser.

Psychodiagnostisch onderzoek - Assessments

Psychodiagnostisch onderzoek - Assessments

Psychodiagnostiek wordt ingezet wanneer de behoefte bestaat meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van medewerkers en omvat de volgende onderzoekmogelijkheden:

  • Loopbaanonderzoek
  • Assessment
  • Psychisch belastbaarheidsonderzoek
Psychodiagnostiek bestaat altijd uit dossieronderzoek, het afnemen van testen, persoonlijke gesprekken en een rapportage. Waar nodig of wenselijk kunnen in overleg ook praktijksimulaties ingezet worden.

Elk onderzoek is maatwerk en afgestemd op de betreffende vraag en de betreffende persoon. Alle onderzoeken worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het NIP. Dit betekent dat alle rapportages vertrouwelijk zijn en enkel na toestemming van de medewerker met derden kunnen worden gedeeld.

Het loopbaanonderzoek is bedoeld voor medewerkers die zich willen of moeten oriënteren op ander werk. Het verschaft informatie over interesses, drijfveren, persoonlijkheid en capaciteiten. Het resultaat is een antwoord op de vragen "Wat wil ik?", "Wie ben ik?" en "Wat kan ik?".

Een assessment is een beoordeling van kennis, vaardigheden, capaciteiten en gedragingen. Onze assessments bestaan altijd uit een interview, capaciteitenonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en in veel gevallen een rollenspel of praktijkopdracht. Het totale onderzoek neemt één dag in beslag.

Het functiegericht assessment resulteert in een oordeel over de (mate van) geschiktheid van een medewerker voor een bepaalde functie. Vooraf wordt een functieanalyse uitgevoerd en worden competenties vastgesteld die essentieel worden geacht voor een zo optimaal mogelijk functioneren. Het functiegericht assessment betreft dus een smal en gelimiteerd onderzoek naar de door het bedrijf geformuleerde gedragscriteria en competenties.

Het potentieel assessment maakt duidelijk wat de medewerker in zijn mars heeft. Wat de sterke en zwakkere punten zijn, welke ontwikkelingsruimte en groeimogelijkheden aanwezig zijn en waar iemands affiniteiten liggen.

Het psychisch belastbaarheidsonderzoek is vooral gericht op onderzoek naar de mogelijkheden, maar ook naar de tekortkomingen in het functioneren binnen het werk. Het is bedoeld om de aard en de ernst van de problematiek in kaart te brengen, de rol die deze in de arbeidssituatie speelt, en te adviseren over mogelijk beleid ten aanzien van (ander) werk of behandeling.