Algemene Voorwaarden Building Human Talent B.V.


Algemene Voorwaarden Building Human Talent B.V.

Artikel 1.  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
Building Human Talent BV, gevestigd Basalt 87, 2719 TW Zoetermeer, KVK nr.: 70444269
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Building Human Talent opdrachten verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van mens- en organisatieontwikkeling.
Diensten:
Alle door Building Human Talent aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten, uitgevoerd in het kader van een Opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
Cliënt:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject van Building Human Talent op het gebied van trainingen, workshops, coaching of aanverwante werkzaamheden, dat laatste als hij of zij niet zelf de Opdrachtgever is.
Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Building Human Talent tot het verlenen van Diensten door Building Human Talent ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2.  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij door Building Human Talent Diensten worden aangeboden of geleverd. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tevoren uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Building Human Talent derden worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Building Human Talent deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Building Human Talent treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3.  Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Building Human Talent voert de Diensten uit in overeenstemming met de ethische gedragscode dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels die gelden voor de desbetreffende uitvoerende professional van Building Human Talent.

Artikel 4.   Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle door Building Human Talent gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Building Human Talent is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Building Human Talent is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Building Human Talent beschikbare informatie.
 4. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel aangeboden prijs.
 5. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Building Human Talent hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Building Human Talent een tussen Opdrachtgever en Building Human Talent gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 6. Alle Opdrachten worden uitsluitend gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Building Human Talent, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Tussen de Opdrachtgever en de Professional die, op basis van enige rechtsverhouding tot Building Human Talent, de Opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige Overeenkomst tot stand, ook niet indien de Opdracht met het oog op de uitvoering door die Professional als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle Opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

 Artikel 5.   Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Building Human Talent tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Building Human Talent gehouden is de verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Building Human Talent verlangd kan worden. Buildinh Human Talent zal de richtlijnen en gedragsregels van de beroepsvereniging(en) waar Building Human Talent lid van is naar beste inzicht en vermogen naleven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist heeft Building Human Talent het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Derden. Dit zal altijd in overleg met Opdrachtgever geschieden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Building Human Talent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Building Human Talent worden verstrekt.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Building Human Talent ter beschikking gestelde informatie, ook als deze van Derden afkomstig is.
 5. Indien afspraken zijn gemaakt over het door Opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
 6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, materialen, benodigdheden of faciliteiten niet tijdig aan Building Human Talent zijn verstrekt, heeft Building Human Talent het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en/of het extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Building Human Talent een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Building Human Talent op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Building Human Talent de Overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 8. Building Human Talent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Building Human Talent is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Building Human Talent kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6.   Contractsduur en opzegging

 1. Als de tussen Opdrachtgever en Building Human Talent gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever en Building Human Talent kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de Opdracht een jaar of langer is, dienen Opdrachtgever en Building Human Talent een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 7.  Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtgever en Building Human Talent de Overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien Opdrachtgever en Building Human Talent overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Building Human Talent zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Building Human Talent de Opdrachtgever hierover tevoren informeren.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Building Human Talent daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

Artikel 8.  Geheimhouding

 1. Building Human Talent is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die Building Human Talent in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Building Human Talent draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door Building Human Talent bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Aan de Overeenkomst zal door Building Human Talent niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 9.  Intellectueel eigendom

 1. Building Human Talent is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Cliënt verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever en/of Cliënt mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Building Human Talent geen gebruik maken van deze producten, waarop Building Human Talent rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze Opdracht.
 3. Building Human Talent is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Cliënten.

Artikel 10.  Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Building Human Talent is niet afhankelijk van de uitkomst van de geleverde Dienst en bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Building Human Talent gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (btw) maar exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Building Human Talent kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Building Human Talent heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Building Human Talent heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Building Human Talent behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 11.  Betaling

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Building Human Talent aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is hij automatisch in verzuim, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Building Human Talent gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten zonder dat Building Human Talent daarvoor op enigerlei wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. In geval van betalingsverzuim is Opdrachtgever voorts een rente van 1% per kalendermaand of gedeelte daarvan, doch tenminste de wettelijke rente verschuldigd over de openstaande vorderingen, alsmede een vertragingsrente van 2% per maand.
 4. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan Building Human Talent de Opdrachtgever een betalingsherinnering sturen. Voor de verzending van de betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,00 aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Building Human Talent en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Building Human Talent onmiddellijk opeisbaar.
 6. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Building Human Talent hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht. 
 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Als van Building Human Talent meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de Overeenkomst, kan Building Human Talent voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 12.  Incassokosten

 1. Indien Building Human Talent om haar motiverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 45,-.

Artikel 13.  Aansprakelijkheid

 1. Building Human Talent is tegenover Opdrachtgever en/of Cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Building Human Talent niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De aansprakelijkheid van Building Human Talent is beperkt tot de factuurwaarde van de Opdracht, althans dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Indien Building Human Talent aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Cliënt geleden schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Building Human Talent afgesloten aansprakelijkheid verzekering, vermeerderd met het voor Building Human Talent geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Building Human Talent toegezonden.
 5. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Building Human Talent jegens Opdrachtgever en/of Cliënt beperkt tot het honorarium van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 6. Building Human Talent is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 7. Building Human Talent zal bij de eventuele inschakeling van Derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Building Human Talent is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze Derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde Derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze Derden te verhalen.
 8. Building Human Talent is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien Building Human Talent bij de uitvoering van de Opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Building Human Talent duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 9. Building Human Talent ofwel door Building Human Talent in te schakelen Derden, die belast worden met het begeleiden van Cliënten, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Cliënt beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Cliënt enig letsel zou oplopen, is Building Human Talent c.q. door Building Human Talent in te schakelen derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 10. De Opdrachtgever vrijwaart Building Human Talent tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van Derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Building Human Talent samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Building Human Talent.
 11. Indien Opdrachtgever en/of Cliënt een eventuele vordering jegens Building Human Talent niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 14.  Annuleringsvoorwaarden

 1. Building Human Talent heeft het recht om zonder opgave van reden een uit de Overeenkomst voortvloeiende activiteit te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Cliënt te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Building Human Talent betaalde bedrag.
 2. Opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de Opdracht voor een overeengekomen activiteit te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 3. Annulering door de Opdrachtgever van de Overeenkomst kan tot 20 werkdagen voor aanvang van een overeengekomen activiteit kosteloos geschieden. Bij niet-annulering is Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de overeengekomen activiteit te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 20 werkdagen voor aanvang van de overeengekomen activiteit is BHT gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 1 week het volledige bedrag.
 5. Ingeval Opdrachtgever dan wel een door Opdrachtgever aangewezen Cliënt na aanvang van de overeengekomen activiteit de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Building Human Talent, anders rechtvaardigen.
 6. Een individueel begeleiding- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij niet-annulering of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Building Human Talent gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.
 7. Bij betalingsachterstand is Building Human Talent gerechtigd – tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet – verdere begeleiding op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 8. Als één der Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen en na hier door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen 14 dagen daarna alsnog nakomt, is de andere Partij bevoegd de Overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende Partij de tekortschietende Partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 Artikel 15.  Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een Overeenkomst met Building Human Talent wordt aan Building Human Talent toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen Persoonsgegevens. Deze Persoonsgegevens zal Building Human Talent uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen activiteiten en na beëindiging doelbinding na twee jaar vernietigen.

Artikel 16.  Overmacht

 1. Indien Building Human Talent verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of naar behoren kan nakomen ten gevolge van een Building Human Talent niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet beperkt ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment dat Building Human Talent alsnog in staat is deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal Building Human Talent daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van die mededeling gedurende 8 dagen het recht de Overeenkomst schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Building Human Talent af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de Opdracht.

Artikel 17.   Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Building Human Talent is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Indien Building Human Talent en Opdrachtgever c.q. Cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst of op daarop voortbouwende overeenkomsten, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.
 3. Indien overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, zal dat geschil worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.
 4. Voor zover de werkzaamheden in de Overeenkomst werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de beroepsvereniging waar Building Human Talent bij is aangesloten, is Building Human Talent gehouden aan de bepalingen van de betreffende beroepsvereniging tijdens de uitoefening van die werkzaamheden. De klacht- en tuchtregelingen van de desbetreffende beroepsvereniging zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klacht- en tuchtregeling waarop door Opdrachtgever of Cliënt een beroep wordt gedaan.

Building Human Talent kan de algemene voorwaarden aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden aan om deze verklaring geregeld te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van wijzigingen.

De algemene voorwaarden voor het laatst aangepast in maart 2018.

Building Human Talent B.V. 2018