ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid beschikbaar in 2018

ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid beschikbaar in 2018

Building Human Talent, uw wegwijzer in Duurzame Inzetbaarheid!

De ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid richt zich op de bevordering van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Deze subsidie biedt (financiële) kansen aan werkgevers die de noodzaak om met dit thema aan de slag te gaan inzien en hiervoor externe deskundigheid inhuren. Building Human Talent is uw deskundige sparringpartner op het gebied van duurzame inzetbaarheid en kan het door u gewenste traject alsmede de gehele aanvraagprocedure tijdig voor u verzorgen. Thema’s en activiteiten kunnen zijn:

 • Maken van een bedrijfs-of organisatiescan met name gericht op duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Bevorderen van gezond en veilig werken
 • Bevorderen van een leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen van de organisatie van het werk in dialoog met de werknemers
 • Stimuleren in- en externe mobiliteit
 • Bevorderen van een flexibele werkcultuur

Wij geloven in maatwerk, iedere organisatie is anders, dus daarom stemmen wij ons aanbod graag af op uw behoeften. Denk hierbij aan:

 • Metingen: medewerkersonderzoek, organisatieonderzoek en managementrapportages om inzicht te krijgen in de inzetbaarheid van medewerkers en bewustwording te stimuleren.
 • Programma’s:met de diverse bouwstenen wordt op maat een compleet vitaliteitsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd.
 • Workshops:als onderdeel van een programma of los ingezet voor verdieping van persoonlijke doelstellingen.
 • LoopbaanVitaalTrajecten:maatwerk coachtraject dat ondersteunt bij het realiseren van persoonlijke wensen en doelen op het gebied van werk en gezondheid.

Wat is de hoogte van de subsidie en aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen?
 
 • Voor de ESF-subsidie geldt dat een project altijd maatwerk moet zijn en specifiek gericht is op en ten goede moet komen aan de medewerkers. Kosten gemaakt t.b.v. het optimaliseren van bedrijfsprocessen, om zo de bedrijfsresultaten te verbeteren, zijn niet subsidiabel.
 • De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvraag bedraagt de maximale subsidie € 10.000,- bij een bedrag van € 20.000 aan subsidiabele projectkosten. 
 • Een project mag maximaal twaalf maanden duren. De looptijd van de projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt twaalf maanden daarna.
 • Uw project richt zich op de thema’s en/of activiteiten uit de regeling.
 • Enkel de directe kosten van de adviseurs komen in aanmerking voor subsidie.
 • Bijkomende kosten van de adviseur, zoals reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten worden niet vergoed. Ook eventuele scholingskosten worden niet meegenomen in de regeling.
 • U moet aantonen dat uw medewerkers actief betrokken zijn bij het project. U heeft daarnaast een publiciteitsverplichting, u moet actief uitdragen dat de Europese Unie bij uw project betrokken is. 
 
Registratie, uitvoering en declaratie
 
U bent bij Building Human Talent aan het juiste adres voor de aanvraag en uitvoering van uw project. Building Human Talent heeft specifieke kennis en ervaring met de subsidieregeling en neemt de administratieve rompslomp uit handen. Op basis van uw wensen wordt een maatwerk projectplan opgesteld en wordt de aanvraag/registratie geregeld. Na toekenning van de subsidie zal in samenwerking met uw organisatie invulling worden gegeven aan het opgestelde projectplan en indien gewenst draagt Building Human Talent zorg voor de juiste registratie van alle activiteiten. Building Human Talent zal een eindverslag opstellen over de door Building Human Talent verrichte werkzaamheden. Dit eindverslag vormt de basis voor de einddeclaratie. Building Human Talent is niet eindverantwoordelijk, de eindverantwoordelijkheid blijft bij uw organisatie. Hiervoor zult u zich moeten houden aan de door ‘Uitvoering van Beleid SZW’ gestelde eisen. Wij vertellen u hier graag meer over!

Organisaties kunnen dit jaar in drie tijdvakken subsidie aanvragen voor projecten duurzame inzetbaarheid van het ESF. Het eerste tijdvak (25 t/m 29 juni 2018) en tweede tijdvak (14 t/m 25 november) zijn inmiddels verstreken, maar er is er nog een te gaan:
 
3e tijdvak: 8 t/m 12 april 2019

Wilt u van de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid gebruikmaken? Neem dan CONTACT met ons op, zodat de aanvraag tijdig kan worden ingediend.

Midden- en kleinbedrijf

Midden- en kleinbedrijf

Dynamische dienstverlening, passend bij de doelen van úw organisatie.

Lees verder

Private sector

Private sector

Dienstverlening om uw medewerkers duurzaam, gezond en productief aan het werk te houden.

Lees verder

Publieke sector

Publieke sector

Advies en ondersteuning binnen de transformerende samenleving en flexibele publieke sector.

Lees verder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Building Human Talent is zich zeer bewust van haar rol en plaats in de maatschappij.

Lees verder